دوره ضمن خدمت مدرسه آماده

این دوره یکی از بهترین دوره های ارائه شده برای گذراندن ضمن خدمت کلیه فرهنگیان می باشد . با برگزاری دوره ضمن خدمت مدرسه آماده از کلیه معلمان و فرهنگیان این انتظار می رود که تمامی مخاطرات و خطرات ناشی از آتش سوزی در مدرسه . زلزله و مسائلی از این دست کنار بیایند .

12 jan 2019